એક પ્રોગ્રામે દુષ્કાળથી સપડાયેલા વિસ્તારને ઈડનના બગીચામાં ફેરવી દીધો.

આફ્રિકાના હોર્નમાં વિશાળ નદીઓના સૂકા પટ ઉજ્જડ અને સૂકી ઘૂળવાળી જમીનોથી ઘેરાયેલા છે. થાકેલા અને નબળા બકરા અને ઊંટ જેવા પ્રાણીઓના ટોળા આ વિસ્તારમાં ખોરાકની શોધમાં ફરતા હોય છે. આ વિસ્તારમાં છેલ્લા ૬૦ વર્ષોના દુષ્કાળોમાંનો આ સૌથી ખરાબ દુષ્કાળ હતો. ચાઈલ્ડ ફંડ ઇન્ટરનેશનલ નામની સંસ્થાએ આ વિસ્તારમાં દુષ્કાળ રાહત કામગીરી શરૂ કરી છે. આ સંસ્થાનો […]

Continue Reading