Category: English

૧૯ દિવસમાં પાંચ ગોલ્ડ મેડલ જીતી હિમા દાસે રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ

ભારતીય સ્પ્રિન્ટર હિમા દાસે ૧૯ દિવસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં પાંચ ગોલ્ડ મેડલ જીતી નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. હિમાએ ૨ જુલાઈના રોજ પોજ્નાન એથલેટિક્સ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સની ૨૦૦ મીટરની દોડમાં ભાગ લીધો હતો અને તેણે ૨૩.૬૫ સેકેંડમાં રેસ પૂરી કરીને ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યું હતું. ત્યાર પછી ૭ જુલાઈના પોલેન્ડના કુટનો એથલેટિક્સની ૨૦૦ મીટરની દોડ ૨૩.૯૭ સેકેંડમાં પૂરી કરીને બીજું ગોલ્ડ મેડલ જીત્યું હતું.

Continue reading “૧૯ દિવસમાં પાંચ ગોલ્ડ મેડલ જીતી હિમા દાસે રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ”

19 year old KS Ananthakrishna decorated with a position in Facebook’s ‘hall of fame’

KS Ananthakrishna , a 19 year old student of B.Tech at Pathanamthitta Mount Zion College of Engineering, has been bestowed with a great honour from Facebook for identifying a major bug with the messaging service WhatsApp.


According to the media reports, Ananthakrishna noticed a bug on WhatsApp about two months ago. This bug could could allow any third party to permanently remove a user’s file without her/his consent. He informed Facebook about this and proposed a solution. Two months later, Facebook decided to reward him for his contribution in keeping the users’ data secure.


He has been decorated with a dollar 500 cash price along with a place in their ‘hall of fame’. His name is in the 80th position in the list of folks Facebook is thankful to. Each year Facebook acknowledges such people for their unique contributions to the company in this manner.

Besides this, he also has research experience in the methods of ethical hacking, and regularly helps the Kerala police in the field of cyber securities. He has shown the whole nation how to use one’s education and expertise in a productive manner to help the society. 

Bhartbhai and his team undertaking to reduce the pollution levels in Rajkot city

Rajkot’s Bharatbhai Sureja and his team of ‘Nature and Adventure Club’ have started tree plantation drives to make their city healthier and cleaner. He has undertaken a unique campaign by creating Oxygen Parks in 4 different lands of the corporation in the nanamwa area’s Jivrajpark.

Rajkot city is converting into a concrete jungle in the name of development. Due to increasing settlements in the city, the requirement of two trees per household is not getting fulfilled. Because of this, Bharatbhai and his team have started this campaign in the government lands across the different areas of the city. According to one estimate, if there are around 3 thousand trees in an area, the heat declines by approximately 7 degrees. Now, he has taken up the mammoth task to grow 95 different kinds of trees in 4 thousand square meters of government land emulating the Japanese system. The campaign has also seen contribution from many schools of the city. The Oxygen park has tress like Harde, Behada, mango trees and 4 types of bamboos among others.

Using unutilised government spaces and planting trees there can increase the oxygen levels in the city and decrease pollution levels substantially. And without a doubt, Bharatbhai and his team are doing a commendable job in this area.

Ketan Chaurvadiya’s brave act during the Surat fire tragedy

More tham 40 students got trapped as the third floor of the Takshshila Arcade went ablaze in Surat. At the moment, Ketan Chaurvadiya was standing outside the building. Instead of clicking pictures or shooting videos of the whole accident, Ketan selfless went into the building to save the lives of the children stranded inside. 

Continue reading “Ketan Chaurvadiya’s brave act during the Surat fire tragedy”

Ahmedabadi youth champion the cause of sustainable development through their innovative project

Flowers used by people in various religious places are either thrown away as litter in the rivers or garbage disposals. This often results into overflowing of pipes as they get choked up. To prevent this, Arjun Thakkar and Yash Bhatt – residents of Ahmedabad – started a unique startup of making fertilizers and incense sticks from such wastes. At present, they collect about one thousand kilograms of flowers every day from 40 derasars and 46 temples in the city. Incense sticks and fertilizers are prepared from this in a small space given by the corporation in Victoria Gardens.

Continue reading “Ahmedabadi youth champion the cause of sustainable development through their innovative project”

Bike Ambulance: A new innovation to help village patients

Four students of Madhya Pradesh’s Dr. APJ Abdul Kalam Engineering College have invented bike-ambulance which can smoothly travel in the narrow and congested roads of villages and reach the patients on time.

Residents of Zabua, Pappu Tahed, Ved Prakash, Premkishor Tomar and Sonu Kumar created the vehicle at a minimal cost of Rs. 14,000. They say, “ There was no ambulance service in the village and so patients did not receive timely treatment. Together we decided to bring a solution to this problem and so we came up with an ambulance powered by a bike.”

Continue reading “Bike Ambulance: A new innovation to help village patients”

Dubai set to house the world’s biggest Solar Power Plant

Today, in order to conserve the environment countries across the globe have shifted to renewable energy sources to produce electricity.  Dubai is about to become the world leader in this area, as the nation has taken up the mammoth task of creating the world’s biggest solar park. The plant has been named, ‘Mohammed Bin Rashid Al Maqtoom Solar Park’ after the current Prime Minister of the UAE. As of now, China is home to the world’s largest solar park which produces 1547 Megawatts of electricity.

Continue reading “Dubai set to house the world’s biggest Solar Power Plant”

New Zealand gives a message of peace and humanity in the wake of terrorist attack.

In the wake of the terrorist attack at the Christchurch mosques in New Zealand, the entire world came together to mourn the deaths of around 50 people and showed solidarity with the families of the victims. With the growing anti-muslim and anti-immigrant sentiments in the country, the prime minister of New Zealand Jacinda Ardern, visited the families of the victims, and gave a message of humanity to the world at large.

Continue reading “New Zealand gives a message of peace and humanity in the wake of terrorist attack.”

People of Baramulla show a more humane side of Kashmir.

In 1989-90, due to the mayhem caused by terrorists, a major chunk of Kashmiri Pandits had to abscond from the valley area and take refuge in the places nearby. In order to save themselves people had to abandon their house, property and other belongings. However there are some Kashmiri Pandits of Baramulla who returned later and they now live in harmony with the local Muslims there.

Continue reading “People of Baramulla show a more humane side of Kashmir.”

Lucknow exhibits the true Indian idea of Unity in Diversity

A few days ago, a video went viral in which a Kashmiri man was getting beaten up by a mob in Lucknow. With the help of the locals and the police, the culprits were identified and arrested. And since then , the locals have shown unceasing solidarity with the Kashmiri folks and have helped create a sense of security for them.

Continue reading “Lucknow exhibits the true Indian idea of Unity in Diversity”